%0 Journal Article %A Vaisman, Izu %T The curvature groups of a space form %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche %D 1968 %P 331-341 %V 22 %N 2 %I Scuola normale superiore %U http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1968_3_22_2_331_0/ %G en %F ASNSP_1968_3_22_2_331_0