TY - JOUR AU - Goldfeld, Dorian M. TI - The class number of quadratic fields and the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1976 DA - 1976/// SP - 623 EP - 663 VL - Ser. 4, 3 IS - 4 PB - Scuola normale superiore UR - http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1976_4_3_4_623_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0345.12007 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=450233 LA - en ID - ASNSP_1976_4_3_4_623_0 ER -