TY - JOUR AU - Hofer, H. AU - Viterbo, C. TI - The Weinstein conjecture in cotangent bundles and related results JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 1988 DA - 1988/// SP - 411 EP - 445 VL - Ser. 4, 15 IS - 3 PB - Scuola normale superiore UR - http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1988_4_15_3_411_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0697.58044 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1015801 LA - en ID - ASNSP_1988_4_15_3_411_0 ER -