%0 Journal Article %A Anker, Jean-Philippe %A Damek, Ewa %A Yacoub, Chokri %T Spherical analysis on harmonic $A N$ groups %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze %D 1996 %P 643-679 %V 23 %N 4 %I Scuola normale superiore %U http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1996_4_23_4_643_0/ %G en %F ASNSP_1996_4_23_4_643_0