%0 Journal Article %A Dethloff, G. %A Zaidenberg, M. %T Plane curves with hyperbolic and $C$-hyperbolic complements %J Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze %D 1996 %P 749-778 %V 23 %N 4 %I Scuola normale superiore %U http://archive.numdam.org/item/ASNSP_1996_4_23_4_749_0/ %G en %F ASNSP_1996_4_23_4_749_0