TY - JOUR AU - Caranti, A. AU - Vaughan-Lee, M. R. TI - Graded Lie algebras of maximal class IV JO - Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze PY - 2000 DA - 2000/// SP - 269 EP - 312 VL - Ser. 4, 29 IS - 2 PB - Scuola normale superiore UR - http://archive.numdam.org/item/ASNSP_2000_4_29_2_269_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0960.17007 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1784176 LA - en ID - ASNSP_2000_4_29_2_269_0 ER -