Λ-sphères
Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Serie 4, Volume 7 (1974) no. 4, pp. 463-505.
@article{ASENS_1974_4_7_4_463_0,
   author = {Barge, Jean and Lannes, Jean and Latour, Fran\c{c}ois and Vogel, Pierre},
   title = {$\Lambda $-sph\`eres},
   journal = {Annales scientifiques de l'\'Ecole Normale Sup\'erieure},
   pages = {463--505},
   publisher = {Elsevier},
   volume = {4e s{\'e}rie, 7},
   number = {4},
   year = {1974},
   doi = {10.24033/asens.1276},
   mrnumber = {51 #14108},
   zbl = {0314.55026},
   language = {fr},
   url = {http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1276/}
}
TY - JOUR
AU - Barge, Jean
AU - Lannes, Jean
AU - Latour, François
AU - Vogel, Pierre
TI - $\Lambda $-sphères
JO - Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure
PY - 1974
SP - 463
EP - 505
VL - 7
IS - 4
PB - Elsevier
UR - http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1276/
DO - 10.24033/asens.1276
LA - fr
ID - ASENS_1974_4_7_4_463_0
ER - 
%0 Journal Article
%A Barge, Jean
%A Lannes, Jean
%A Latour, François
%A Vogel, Pierre
%T $\Lambda $-sphères
%J Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure
%D 1974
%P 463-505
%V 7
%N 4
%I Elsevier
%U http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1276/
%R 10.24033/asens.1276
%G fr
%F ASENS_1974_4_7_4_463_0
Barge, Jean; Lannes, Jean; Latour, François; Vogel, Pierre. $\Lambda $-sphères. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Serie 4, Volume 7 (1974) no. 4, pp. 463-505. doi : 10.24033/asens.1276. http://archive.numdam.org/articles/10.24033/asens.1276/

[1] J. F. Adams, On the groups J (X), II (Topology, vol. 3, 1965, p. 137-173). | MR | Zbl

[2] J. F. Adams, On the groups J (X), IV (Topology, vol. 5, 1966, p. 21-71). | MR | Zbl

[3] J. Barge, J. Lannes, F. Latour et P. Vogel, Λ-sphères (C. R. Acad. Sci., t. 278, série A, 1974, p. 133-135). | MR | Zbl

[4] W. Browder, The Kervaire invariant of framed manifolds and its generalization (Ann. of Math., vol. 90, 1969, p. 157-186). | MR | Zbl

[5] W. Browder, Surgery on simply connected manifolds, Springer, 1972. | MR | Zbl

[6] P. E. Conner et E. E. Floyd, Differientiable periodic maps, Springer Verlag, 1964. | Zbl

[7] M. Kervaire et J. Milnor, Groups of homotopy spheres, I (Annals of Maths, vol. 77, 1963, p. 504-537). | MR | Zbl

[8] J. Milnor et D. Husemoller, Symmetric bilinear forms, Springer Verlag, 1973. | MR | Zbl

[9] C. Rourke et D. Sullivan, On the Kervaire obstruction (Annals of Maths, vol. 94, 1971, p. 397-413). | MR | Zbl

[10] J.-P. Serre, Cours d'arithmétique, P. U. F., Paris, 1970. | MR | Zbl

[11] R. Stong, Notes on cobordism theories, Princeton, 1968. | Zbl

[12] D. Sullivan, Geometric topology, Part I: Localization, periodicity and Galois symmetry, 1970.

Cited by Sources: